Започна имплементацијата на проектот: Зајакнати капацитети на локалните грасрут лидери за брз развој на туризмот

Започна имплементацијата на проектот: Зајакнати капацитети на локалните грасрут лидери за брз развој на туризмот

Проектот „Зајакнати капацитети на локалните грасрут лидери за брз развој на туризмот“ кој го спроведува Велес Бајкинг – Велес во партнерство со Центарот за економски анализи од Скопје има за цел зајакнување на капацитетите на локалната организација – Велес Бајкинг за одржлив развој преку know how системот за пренесување на знаења и искуство.

Овој проект е поддржан од „Програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“ која ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип.“

Преку планираните активности со партнерите на проектот, ќе има мултипликативно дејство врз членовите на здружението во поглед на зголемување на капацитетите за спроведување и водење на големи проекти, финансиско управување и за прв пат креирање на стратешки документ кој ќе биде основа за постапување на идентификуваните цели и стратегии за подобра рекреација на спортисти, заштита на животна средина и развој на туризмот.

Со проектот се очекува да се постигнат следните резултати:

Р1: Идентификувани потребите и степенот на институционален развој на локалната организација преку самоевалуација на членовите.
Р2: Подобрени капацитети на членовите на локалната организација за стратешко и финансиско планирање и проектно планирање и управување со проекти преку одржани 3 работилници и 2 дводневни обуки.
Р3. Подготовен стратешки документ и зголемена свест за потребата од интерни стратешки документи за ефикасно и одржливо работење на организацијата.

Времетраењето на проектот е 6 месеци од 14.06.2019 – 13.12.2019.