Јавен оглас за ангажирање на надворешни соработници на проект – продолжен рок до 20 мај

Јавен оглас за ангажирање на надворешни соработници на проект – продолжен рок до 20 мај

Здружение на граѓани Велес Бајкинг-Велес со цел спроведување на проектот: „Кампања за создавање на позитивни животни практики,здрави навики и вредности“ кој е имплементиран во рамки на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ спроведен од АЛДА Скопје, Европско движење Македонија и Здружението на финансиски работници  на локалната самоуправа и јавни претпријатија со финансиска поддршка на Европската унија преку ИПА 2 инструментот, спроведува

 

ЈАВЕН ПОВИК

 

За ангажирање на дипломирани психолози, педагози и наставници по физичко воспитување за извршување на работни активоности во рамките на горенаведениот прект:

1.Изработка на полуструктуиран прашалник за работа со фокус групи на деца од 08-12 години

  1. Изработка на полуструктуиран прашалник за работа со фокус групи на млади лица од 18-28 години
  2. Сумирање на резултатите од прашалникот за работа, поставување на проблемите кои произлегоа од прашалниците
  3. Организирање на работилници со деца (фокус група) на тема утврдена со прашалникот

5.Организирање на работилници со млади 18-28 год (фокус група) на тема утврдена со прашалникот

  1. Анализа на резултатите добиени од работата со фокус групите
  2. Предавање (Работилница) како краен резултат од изработката на прашалниците и анализите.
  3. Надворешни соработници за спроведвање на истражување

 

Ангажираните лица активностите ќе ги спроведуваат во партнерска релација со Општините Велес, и општина Градско.  Активностите ќе се одвиваат во рамки на таргетирани основни училишта во секоја општина партнер во проектот:

Проектните активности во целост ќе се одвиваат во согласност со планот на спроведување на проектот.

 

Истражувањето, ќе започне на 20.05.2018 година, а завршува на 31.06.2018 година и вклучува 3 активности кои се однесува на изработка на полуструктуиран прашалник за работа со фокус групи (деца на возраст од 8 до 12 години). Понатаму, ќе бидат организирани и спроведувани работилници со деца и млади (фокус група) на темата утврдена со прашалникот и истите ќе се одвиваат од 20.05.2018 до 05.06.2018.

Ангажираните лица за наведените активности ќе бидат исплатени по договор во висина предвидена во рамките на проектот пресметано во бруто износ кој го вклучува и персоналниот данок на приход.

Испратете го вашето мотивационо писмо и кратка биографија (на македонски или англиски јазик) на velesbiking@gmail.com најдоцна до 20ти мај 2018 година.

Објавата за избраните кандидати ке биде на 21-ти мај 2018 година

Избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју, а сите останати ке бидат известени електронски.