ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 17

Член во Здружението може да биде секој полнолетен граѓанин т.е државјанин на Р.Македонија или пак странец кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава и пополнување на Пристапница.

Малолетно лице со наполнето 14 години се зачленува во Здружението со давање на потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник за зачленување, во согласност со закон.

Членувањето во Здружението се врши со пристапница, која при исклучување или престанок на членување во Здружението, задолжително се поништува.

Здружението за своите членови води Регистар на членство од формиањето на Здружението. Регистарот кој се ажурира најмалку еднаш годишно (на крајот на секоја календарска година) а по потреба повеќе пати – со зачленување на нов член. По барање на Извршниот Одбор ажурирањето може да е квартално или полугодишно.

Членството во Здружението може да биде Активно/редовно, Пасивно или Почесно.

Активните/Редовните членови членови на Здружението се членовите кои имаат платено членарина за тековната година и имаат право да бидат бирани за членови на Собранието, Извршниот Одбор, Надзорниот Одбор или други функции кои се предвидени во рамките на управувањето на Здружението .

Пасивни членови се лица кои немаат желба, можност или обврска за плаќање на членарина за тековната година, но сакаат да учествуваат во активностите на Здружението, и да бидат дел од акциите кои Здружението ги спроведува. Единствена работа која Пасивните членови ја немаат е што немаат право на глас во донесувањето на одлуки.

Почесни членови се лица кои по предлог на Претседателот, Извршниот Одбор или други членови на Здружението се предложени како Почесни членови како резултат на нивните ангажмани за Промоција и развој на Здружението во и надвор од Р.Македонија. Почесните членови го имаат овој статут само за тековната година во која се предложени, и немаат право на глас во донесувањето на одлуки.

Здружението ја гарантира анонимноста на личните податоци на своите членови кои тоа ќе го побараат.