Од денес ја пуштаме за користење веб страната за настанот „АЗОТ МТБ Предизвик“ http://azot.velesbiking.mk/. На веб страната може да најдете подетални информации за настанот. Нас ни останува да го дефинираме уште големиот маратон. Официјалната пријава за настанот е на следниот линк http://azot.velesbiking.mk/Register